Χαμόγελα σκόρπισε η γνωμοδότηση της Περιβαλλοντολογικής αρχής αναφορικά με το τοπικό σχέδιο Ακάμα σε όσους είναι εναντίον.


Παρά τις ασφυκτικές ‘πιέσεις’ τις οποίες δέχθηκε το Τμήμα Περιβάλλοντος το τελευταίο διάστημα εντούτοις η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων παρουσιάζει ότι σε περίπτωση υλοποίησης των αναπτύξεων όπως αυτές παρουσιάστηκαν θα έχουν άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον.


Στην έκθεση απορρίπτεται και η ανανέωση της λατομικής ζώνης στην Ανδρολύκου μετά από έκθεση των εμπειρογνωμόνων της εκλεκτικής υπηρεσίας.


Με την μελέτη τροποποιήθηκε, ο σχεδιασμός της τουριστικής ζώνης της Ίνειας, ο οποίος μειώθηκε περίπου κατά 50%. Επομένως μειώνει σε μεγάλο βαθμό τον επηρεασμό των περιοχών φωλεοποίησης και δεν επηρεάζει και τις περιοχές τροφοληψίας.


Η Μελέτη επισημαίνει ότι η προστασία των οικοσυστημάτων της περιοχής θα διασφαλιστεί αποτελεσματικά μόνο αν υπάρξουν αντισταθμιστικά μέτρα για τους κατοίκους των περιοχών.


Αυτή η θέση είχε προταθεί και από την Ομοσπονδία Κυνηγίου η οποία και διασφαλίζει την βιωσιμότητα του μοναδικού φυσικού περιβάλλοντος αλλά παρέχει και στους νόμιμους κάτοικους μια δικαίωση για τη μη χρήση της περιουσίας τους για τουριστικούς ή οικοδομικούς σκοπούς.


Να αναφέρουμε ότι η Κ.Ο.Κ & Δ.Α.Ζ μαζί με αρκετές περιβαλλοντολογικές οργανώσεις εξέφρασαν άμεσα την αντίδραση τους στο επεκτατικό σχέδιο διαχείρισης το οποίο θα έκανε παρέμβαση σε ένα μεγάλο μέρος του Ακάμα με πιθανό καταστρεπτικές συνέπειες για την περιοχή.


Ας ελπίσουμε ότι δεν θα ασκηθούν μεγαλύτερες πιέσεις ιδιαίτερα κατά την περίοδο της προεκλογικής εκστρατείας έτσι ώστε να ανατραπούν τα αυτονόητα και τα επιστημονικά αποδεδειγμένα εις το βωμό του χρήματος και των συμφερόντων.