Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ του νόμου για την αποκατάσταση της φύσης, ο οποίος είχε προηγουμένως συμφωνηθεί από τις διαπραγματευτικές ομάδες του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου κατά τη διάρκεια του τριμερούς διαλόγου τον περασμένο Νοέμβριο. Το επόμενο και τελευταίο βήμα θα είναι η έγκριση του κειμένου από το Συμβούλιο.

Ο κανονισμός αυτός καλύπτει ένα ευρύ φάσμα οικοσυστημάτων, το καθένα με καθορισμένους στόχους αποκατάστασης. Όσον αφορά τα γεωργικά και δασικά οικοσυστήματα, παρατίθενται συγκεκριμένοι δείκτες που δείχνουν πιθανές τάσεις για τη βελτίωση της βιοποικιλότητας. Πρόσθετοι στόχοι τίθενται για ποτάμια, επικονιαστές και αστικά οικοσυστήματα.

Η αποκατάσταση του οικοτόπου είναι το κλειδί για την ανάκτηση των μικρών θηραμάτων, τα οποία έχουν επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από την αλλαγή της χρήσης γης σε όλη την Ευρώπη.

Η επιτυχής εφαρμογή αυτού του νόμου θα εξαρτηθεί από τον σχεδιασμό καλών «Εθνικών Σχεδίων Αποκατάστασης» από τα κράτη μέλη με προληπτικό τρόπο με ενδιαφερόμενους φορείς όπως αγρότες, ιδιοκτήτες γης, κυνηγούς, δασολόγους και άλλους βασικούς παράγοντες. Αυτό είναι απαραίτητο για να διασφαλιστεί ότι οι επιτόπιες πρωτοβουλίες είναι επιτυχείς μακροπρόθεσμα.

Σχολιάζοντας το αποτέλεσμα, ο Torbjörn Larsson, Πρόεδρος της FACE, δήλωσε ότι: "Η αποκατάσταση της φύσης δεν είναι κάτι καινούργιο για τους κυνηγούς της Ευρώπης. Ωστόσο, με αυτό το νέο πλαίσιο, θα είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε σκληρά για να εξασφαλίσουμε επιτυχία για όλους τους ενδιαφερόμενους. Τότε, θα δούμε τα πραγματικά οφέλη για τους ανθρώπους και τη φύση».


Η υιοθέτηση ενός τέτοιου νόμου είναι ύψιστης σημασίας για την Κυπριακή Πανίδα και χλωρίδα καθώς αρκετοί βιότοποι έχουν καταστραφεί είτε λόγω της ανορθόδοξης και παράνομης οικοπεδοποίησης, είτε λόγω της εγκατάληψης της παραδοσιακής γεωργικής ενασχόλησης, είτε λόγω άλλων καταστρεπτικών λόγων όπως οι πυρκαγιές, τα σκουπίδια κ.τ.λ. Η υιοθέτηση ενός προγράμματος με την εμπλοκή όλων των ενδιαφερομένων με κοινά οφέλη και στόχους μπορεί να αποτελέσει πηγή ελπίδας για το Κυπριακό Περιβάλλον.